Nota informativa. Publicació del Reial Decret 1055/2022, de 27 de desembre, d’envasos i residus d’envasos. Concretament: ¿Com afecta als Gestors de Residus?

Publicada: 25 de Març de 2024

contenidors-reciclatge

Comparteix:

El passat 28 de desembre de 2022, en plenes vacances nadalenques, es va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat el recent Reial Decret 1055/2022, de 27 de desembre, d’envasos i residus d’envasos. Aquesta norma ve a substituir les previsions de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, que havia estat degradada al rang reglamentari pel RD 782/1998, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament d’execució de la Llei 11/1997, el RD 1416/2001, sobre envasos de productes fitosanitaris i, posteriorment, per la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.

El nou RD 1055/2022 obeeix sobretot a la necessitat d’adaptar la regulació d’aquest flux al nou marc normatiu que es desprèn del paquet de Directives aprovat l’any 2018. En concret, ens referim a la Directiva 2018/851, per la qual s’acorda la modificació de la Directiva Marc de Residus (és a dir, la Directiva 2008/98/CE), i a la Directiva 2018/852, per la qual es modifica la Directiva 94/62/CE, relativa als envasos i residus d’envasos. Les referides normes comunitàries han estat adaptades a l’ordenament jurídic espanyol a través de la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de Residus i sòls contaminats per a una economia circular.

Les principals innovacions del nou RD 1055/2022 són les següents:

 1. S’amplia el perímetre objectiu de la norma, incloent-hi els envasos industrials i comercials, de manera que ara aquests envasos hauran de gestionar-se en condicions anàlogues als envasos domèstics. En aquest sentit, s’amplien les definicions i s’amplien els subjectes obligats al sistema de responsabilitat ampliada del productor, per a incloure als fabricants d’aquesta mena d’envasos.
 2. S’inclouen com a subjectes obligats les empreses dedicades a les vendes a distància. En conseqüència, te la consideració d’envasador l’agent que exerceixi les funcions de comercialització de productes, quan dit envasador no estigui establert a Espanya, en relació amb els envasos utilitzats per a les vendes a distància. I per a aquells supòsits en els quals el productor tampoc estigui establert a Espanya, tindrà la consideració de productor del producte el comercialitzador a distància, assumint les obligacions financeres de gestió d’aquests envasos. En conseqüència, amb aquesta modificació també s’inclou la possibilitat d’aquests agents de formar part d’un sistema de responsabilitat ampliada del productor.
 3. S’introdueixen determinades mesures de prevenció, intentant així reforçar els principis que es desprenen de la jerarquia dels residus. En aquest sentit:
  • S’estableixen nous objectius de reducció del pes dels envasos, així com altres mesures orientades a la reducció de la demanda de productes envasats en l’àmbit domèstic i en les activitats industrials i comercials.
  • Es recullen els objectius de prevenció, tant en el pes dels envasos com en el nombre d’ampolles per a begudes de plàstic d’un sol ús que es comercialitzen.
  • S’incorporen nous objectius de reutilització i reciclatge, tant en el canal HORECA com en relació amb el canal domèstic, d’acord als fixats en la Directiva. Aquests objectius s’estableixen en relació amb els envasos de beguda i els domèstics, estenent-se també als envasos comercials i industrials.
  • Es modifica la regulació del règim de responsabilitat ampliada del productor, d’acord amb tals fins, segons exposem en el punt següent.
 4. Es modifica el règim de responsabilitat ampliada del productor, a través de les següents innovacions:
  • S’estableixen noves obligacions de disseny i marcat d’envasos, amb una nova nomenclatura que permeti conèixer si l’envàs és reutilitzable i que indiqui la fracció de l’envàs que ha de dipositar-se en cada contenidor. Aquest marcat ha de permetre conèixer la fracció de l’envàs que pot donar lloc a un reciclatge d’alta qualitat.
  • Es modifica el règim de contribució financera dels productors amb la finalitat d’assegurar-se que aquesta respon al cost total de la gestió dels residus d’envasos generats, com ara els costos de recollida separada i posterior tractament. També es modifica el sistema de càlcul dels costos de gestió, incorporant en la determinació del cost les mesures d’ecodisseny dels envasos amb la finalitat que es tingui en compte la reciclabilitat dels materials que componen l’envàs, la seva durabilitat, la possibilitat de separar els materials que conté, i altres factors que incideixen en el cost de valorització.
  • S’estableix la necessitat d’habilitar sistemes de compensació per a retornar els eventuals excessos d’ingressos percebuts anualment.
  • S’estableixen les obligacions de cadascun dels agents intervinents en la gestió del flux d’envasos. En particular i en relació amb els gestors:
   • S’estableix que els gestors de residus assumiran les operacions de gestió de residus d’envasos domèstics, incloent-hi la seva recollida separada, transport, classificació i tractament.
   • En relació amb els residus d’envasos comercials, s’estableix l’obligació de les entitats locals de lliurar els residus d’envasos als gestors de residus, quan aquests no puguin ser gestionats a través del circuit de competència local.
   • En relació amb els residus d’envasos industrials, s’estableix l’obligació de compensar als ens locals pels costos de gestió d’aquest tipus de residus que es trobin en la via pública.
 1. S’estableix una nova regulació del sistema de dipòsit, devolució i retorn. En aquest sentit, s’estableix l’obligació dels productors d’admetre la devolució dels envasos que produeixen i l’obligació dels comercialitzadors i distribuïdors d’acceptar la devolució dels productes que introdueixen en el mercat, regulant-se les característiques del sistema i el repartiment de costos associats a aquest.
 2. Nou règim d’obligacions d’informació: s’estableix l’obligació que els gestors de residus que duen a terme operacions de recollida i tractament d’envasos portin un registre anual que reculli les dades i la informació, segons el que es disposa en l’article 64 de la Llei 7/2022. Aquesta informació haurà de remetre’s anualment, abans de l’1 de març. Aquestes obligacions hauran de reportar-se de manera retroactiva per als productors.
 1. Els nous objectius transitoris de reciclatge i valorització d’envasos fins a 2025, que passen a ser els següents:
  • Entre un mínim del 55 % i un màxim del 80 % del pes dels residus d’envasos haurà de reciclar-se.
  • Haurà de reciclar-se un mínim dels materials continguts en els residus d’envasos del:
   • 22,5 % en pes de plàstics, comptant exclusivament el material que es torni a transformar en plà
   • 15 % en pes per a la fusta.
   • 50 % en pes de metalls.
   • 60 % en pes de vidre.
   • 60 % en pes de paper i cartó.
  • Una vegada aconseguit l’objectiu mínim de reciclatge de l’apartat a), es valorarà un mínim del 60 % en pes dels residus d’envasos, incloent-hi la incineració en installacions d’incineració de residus amb recuperació d’energia.

En conseqüència, la nova norma presenta nous reptes, però també amplia en certa manera les oportunitats de negoci del nostre sector. Hem de treballar per a ser capaços d’aprofitar-les.

Quedem a la vostra disposició per a aclarir o ampliar al contingut d’aquesta nota informativa i us recordem que les nostres dades de contacte són: dcn@clavellcanalsconsulting.com, i acc@clavellcanalsconsulting.com.

En l’enllaç podeu trobar aquesta Nota informativa que hem preparat.