Nota informativa. Publicació Llei catalana 2/2021, acompanyament pressupost Generalitat

Publicada: 25 de Març de 2024Comparteix:

RESUM DE PRINCIPALS NOVETATS: URBANISME, HABITATGE, TURISME

El 31 de desembre de 2021 es va publicar la Llei 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic, és a dir la “Llei d’acompanyament” a la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Aquesta norma introdueix algunes modificacions en relació a l’habitatge, i una profunda modificació del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (en endavant, TRLUC). En l’enllaç podeu trobar el resum que hem preparat