Nota informativa. Resolució ACC/1265/2024, de 2 d’abril, d’Aprovació del Pla d’Inspecció de Trasllats Fronterers de Residus de Catalunya per al període 2024-2028

Publicada: 16 de Maig de 2024

El Reglament (CE) 1013/2006, de 14 de juny de 2006, relatiu als trasllats de residus, estableix els requisits necessaris per als trasllats de residus tant dins de la Unió Europea com amb tercers països. A més a més, la Llei estatal 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminants per a una economia circular, atribueix competències a les Comunitats Autònomes en matèria d’autorització de trasllats de residus, així com les facultats d’inspecció i sanció derivades d’aquest règim.

Tenint en compte aquest marc, l’ Agència de Residus ha aprovat un nou Pla d’ Inspecció dels trasllats fronterers de residus de Catalunya. Us detallem les claus més importants.

 

 

1. Àmbit d’ aplicació i vigència
L’ àmbit territorial és Catalunya i el pla s’ aplica als trasllats de residus des de o amb destinació a països pertanyents a la Unió Europea. Les actuacions d’ inspecció es realitzaran en establiments, empreses, negociants, agents o transportistes que participin en el trasllat quan el punt d’ origen o destinació es trobi dins de Catalunya o durant el trasllat a l’ interior de Catalunya, per carretera o ferrocarril.

El Pla té una vigència de 5 anys si es revisa cada 3 anys i s’ actualitza sempre que les circumstàncies ho requereixin.

 

 

2. Objectius i prioritats de les inspeccions, amb obligatorietat de dur a terme una avaluació de riscos.
S’ indica que els principals objectius del Pla són els següents:

a) Impulsar el compliment dels objectius establerts en la normativa europea, estatal i catalana.
b) Comprovar el grau de compliment en els trasllats transfronterers de residus.
c) Detectar i controlar actuacions de trasllats il·lícits, amb especial èmfasi en aquells de major risc per al medi ambient.
d) Aconseguir un òptim grau de compliment de la legislació, mitjançant la prevenció i la informació.

 

 

3. Informació indicativa sobre les inspeccions
S’inclouen les inspeccions programades en operadors que importin/exportin residus des de o cap als estats de la Unió Europea. També les inspeccions en trànsit per Catalunya.

 

 

4. Autoritats, competències i personal que participa en les inspeccions
L’Agència de Residus de Catalunya és l’entitat responsable per dur a terme les inspeccions dels trasllats, i anualment, abans de la finalització del tercer trimestre de cada any, trametrà un informe a la Subdirecció General de Residus del Ministeri per a què aquesta porti un control en els trasllats de residus.

 

 

5. Criteris per a la realització de les inspeccions
S’ estableixen prioritats de les inspeccions, que es determinaran en els programes anuals, tenint en compte els trasllats il·lícits, els fluxos de trasllats i la naturalesa dels residus. Per aquest motiu, s’ efectua una avaluació de riscos, que té l’objectiu de determinar el nombre mínim d’ inspeccions exigides. Per dur a terme aquesta avaluació de riscos, es fixen els criteris objectius i subjectius que us exposem a continuació:

 

  1. Criteris d’Impacte: perillositat del residu, quantitat de residus traslladats anualment, nombre de trasllats anuals, mitjà de transport, grau d’ avaluació ambiental i destinació final dels residus.
  2. Criteris d’ Operador: adopció de sistemes de gestió ambiental per part de l’operador, actitud de l’operador dades o indicis de trasllats il·lícits o irregulars, dades d’expedients sancionadors en matèria de trasllats transfronterers de residus, dades de delictes comesos contra el medi ambient.

 

Aquests criteris són objecte de puntuació individualitzada que determinarà, com més alta sigui, la freqüència amb què s’ inspeccionarà l’ operador i els seus trasllats. Per exemple, els residus perillosos tenen una puntuació de 5 i els residus no perillosos tenen una puntuació d’ 1.

En funció de la categoria de risc (que serà anual per totes les tipologies), la periodicitat d’inspecció serà la següent:

1. Inspeccions a establiments, empreses, agents i negociants amb categoria de risc baixa: inspecció preferentment triennal
2. Inspeccions a establiments, empreses, agents i negociants amb categoria de risc mitjà: inspecció preferentment biennal
3. Inspeccions a establiments, empreses, agents i negociants amb categoria de risc alt: inspecció preferentment anual
1. Inspeccions a fluxos de residus en trànsit amb categoria de risc mitjana/baixa dins de l’àmbit territorial: inspecció anual
2. Inspeccions en llocs fronterers o propers a ells amb categoria de risc alt: inspecció anual
3. Inspeccions per denúncies, requeriments d’ altres autoritzats o derivades dels controls documentals que necessitin de documentació addicional o per trasllats il·lícits: inspecció anual

 

 

Quedem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o consulta, a l’email acc@clavellcanalsconsulting.com